Radio Bagay 9

La reference Haitienne

Konsèy pou moun ki genyen TPS yo.

Moun ki sou TPS yo, 2 mo silvouplè. Tankou nou konnen, gouvènman Trump lan te eseye fèmen TPS pou Ayisyen. Se 2 Jij federal ki anpeche sa an atandan gen yon desizyon final ki pran. Desizyon final sa ap pran nan tribunal, donk ap gen 2 gwoup avoka, yonn k’ap pran pozisyon pou kontinye TPS e yon lòt gwoup, avoka gouvènman an, kap pran pozisyon pou kanpe TPS. Lè odyans sa ap fèt, 2 kan yo pral itilize anpil enfòmasyon pou sipòte pozisyon yo. Yonn nan enfòmasyon kap enpòtan se konbyen moun ki sou TPS kap monte desann an Ayiti pou plezi. Si gouvènman an rive montre ke majorite moun ki sou TPS ale an Ayiti souvan san bezwen, sa ap ranfòse pozisyon l ke pa gen bezwen ankò pou bay Ayisyen TPS paske Ayiti tèlman bon, ayisyen ki sou TPS yo se la yo prèske rete. Donk, tanpri, pa rann djòb la pi difisil ke l ye deja. Si ou sou TPS vwayaje sèlman si se enpòtan pou ajiste estati w e si ou gen yon ijans. L’ap bon pou ou. Mèsanpil. Yonn di lòt.

Sous: Avoka Frandley Denis Julien (Facebook)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio Bagay 9 © 2019 by 239.265.2832